УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ MOIATMAGAZIN.BG

 1. МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р. Младост, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу "Оператор"), издава настоящите Общи условия за ползване на уебсайт moiatmagazin.bg, които уреждат правата и задълженията между него и посетителите на този сайт (наричан по-долу "Потребител/и/").
 2. Всеки потребител е длъжен да се запознае с условията за ползване на уебсайта moiatmagazin.bg, като посещението и по-нататъшното използване на уебсайта, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия за ползване и е съгласен с тях.
 3. Достъпът и използването на уебсайта от потребителя е безплатен. Потребителят поема разходите, направени във връзка с осъществяването на достъпа до уебсайта, т.е. разходите за експлоатация на електронното устройство, с което осъществява достъпа и разходите за интернет връзката.
 4. Съдържанието на уебсайта се състои предимно от текстове, снимки или изображения, аудио или аудиовизуални записи, поставени страниците на уебсайта от оператора (наричани по-долу общо "съдържание").
 5. Съдържанието е защитено с авторски права на оператора или на трети лица и всяко негово използване е предмет на предварителното писмено съгласие на оператора, освен в предвидените от закона случаи, например ако се отнася до използването на защитени с авторски права произведения за лично ползване, за целите на цитирането или за образователни цели.
 6. Съответните автори, публикуващи съдържание на уебсайта отговарят за актуалността, истинността и верността на информацията, съставляваща съдържанието на уебсайта. Операторът не носи отговорност за щети, които могат да възникнат за потребителя в резултат на публикуването или използването на остаряла или невярна информация, формираща съдържанието на уебсайта.
 7. Потребителят разбира и се съгласява, че съдържанието на уебсайта може да не бъде на разположение денонощно. Достъпността на съдържанието може да бъде ограничена преди всичко по технически причини или решение на оператора, който си запазва правото да деактивира достъпа до част или цялото съдържание.
 8. Кликването върху някои връзки на уебсайта може да доведе до напускането му и пренасочване на потребителя към уебсайта на 3-ти лица. Свързаните уебсайтове не се контролират от оператора и операторът не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан уебсайт или за щети, които могат да възникнат за потребителя в резултат на пренасочването му.
 9. Правните отношения между оператора и потребителя, както и отношенията, които не се регулират от настоящите Общи условия, се уреждат от българското законодателство.
 10. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. В такъв случай операторът се задължава да замени въпросната разпоредба с валидна разпоредба, чието съдържание ще изпълни целта на първоначалната разпоредба във възможно най-голяма степен.
 11. Условията за реклама на уебсайта се предоставят въз основа на отделно споразумение между оператора и лицето, което се интересува от тези услуги.
 12. Посещавайки портала и използвайки го, потребителят изразява съгласието си за показване на целева реклама на трети страни, въз основа на използването на бисквитки, обработвани чрез уебсайтовете на тези лица.
 13. Относно Обработката на лични данни и тяхната защита вижте moiatmagazin.bg.


Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.09.2023 г.